Werkwijze

Verwijzing

Voor psychotherapeutische behandeling heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist. Op de verwijzing dient specifiek vermeld te staan voor welke zorg u wordt verwezen. Het kan gaan om Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ. De verwijzer zal bovendien aan moeten geven aan welke diagnose(s) er wordt gedacht.

Intake

Na de telefonische aanmelding worden ouders samen met hun kind of jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake worden de klachten en de hulpvraag besproken. Gezamenlijk wordt besproken hoe iedereen tegen de problemen aankijkt. Daarna volgen enkele gesprekken en/of spelcontacten met uw kind en een gesprek met u als ouders. In het gesprek met u als ouders staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Ik zal (na uw toestemming) tevens informatie opvragen bij de school over de hun ervaringen met en visie op de klachten en de ontwikkeling van uw kind. Na deze gesprekken volgt een adviesgesprek waarin het diagnostisch beeld wordt besproken. Aan de hand van dit beeld wordt ook besproken of verder onderzoek nodig is en of verdere behandeling zinvol is.

Behandeling

Bij verdere behandeling worden afspraken gemaakt over het behandeltraject en -duur, die in een behandelplan zullen worden opgenomen.

Het uitgangspunt ten aanzien van de duur van de behandeling is "zo kort als mogelijk en zo lang als nodig”.  

Welke behandelingen?

Met een breed aanbod van behandelingen kan ieder worden geholpen op een manier die bij hem past.

  • individuele psychotherapie ( speltherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, EMDR)

  • ouderbegeleiding, systeemgesprekken

  • behandeling van ingrijpende ervaringen: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

  • coaching

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve manier om kinderen en jongeren te helpen bij hun problemen. Kinderen leren bijvoorbeeld om somberheid, gepieker en negatieve gedachten de baas te worden. De oefenboeken en spelmaterialen van de praktijk bieden daarbij praktische hulp. Bij de behandeling worden de ouders actief betrokken.

Voor jongeren bestaat individuele therapie vaak uit praten en samen onderzoeken wat een kind belemmert. Welke gedachten en ervaringen belemmeren de jongeren nu in zijn ontwikkeling. 

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding geeft ouders inzicht in de (opvoed)problemen van het kind. Dat kan gaan om specifieke problemen zoals ADHD of autisme, maar ook om problemen met eten of slapen. Of om problemen met broertjes of zusjes. Samen kijken we naar je kind en de problemen. Je krijgt praktische oplossingen en concreet advies. Je leert hoe je met het gedrag van je kind om kunt gaan en het kunt beïnvloeden.

Behandeling van ingrijpende ervaringen: EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is heel geschikt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen: herbelevingen, nachtmerries, angsten en concentratieproblemen. Vergeten doe je een ingrijpende ervaring of trauma natuurlijk nooit, maar de klachten die samenhangen met de herinneringen verdwijnen vaak dankzij EMDR.

voor meer informatie: www.emdr.nl

Hoe te handelen bij klachten?

Mijn intentie is om zo goed mogelijk gezamenlijk een behandelplan op te stellen. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin men zich niet meer prettig voelt bij de samenwerking. In die situaties is het belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt met mij zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Wanneer u het gevoel heeft dat dit niet mogelijk is of u merkt dat dit niet het resultaat geeft dan kunt u contact opnemen met uw huisarts en vragen om een andere behandelaar. Ook heeft u de mogelijkheid uw probleem te bespreken met een onafhankelijke bemiddelaar via de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Is uw probleem niet op te lossen via bemiddeling, dan bestaat de mogelijkheid om de klachtencommissie van de LVVP in te schakelen. Zij zullen dan uw klacht onafhankelijk beoordelen. Via de website van de LVVP vindt u de juiste informatie: www.lvvp.org

Opbellen
E-mail
Info